Felietony

Najnowsze oferty
Czym jest MDM?

8/10/2015 | Jerzy Sobański
Obowiązujący od stycznia 2014 r, rządowy program MDM „Mieszkanie dla Młodych” ma z założenia pomagać młodym ludziom w zdobyciu pierwszego samodzielnego mieszkania. Zastąpił on inny program o nazwie „Rodzina na swoim”. Zakłada pewne kryteria finansowe, warunkujące udzielenie pomocy państwa.
 
Stabilizacja cen mieszkań i podniesienie obowiązujących limitów ceny za metr kwadratowy mieszkania sprawiły, że zwiększyła się liczba ofert, spełniających założone kryteria. Oczywiście za kwotę określoną dla Warszawy 6588,3 zł nie kupimy mieszkania we wszystkich stołecznych dzielnicach, ale spokojnie możemy myśleć o coraz popularniejszych i perspektywicznych lokalizacjach, takich jak Białołeka, Bemowo,niektóre rejony Mokotowa lub Ursusa. W następstwie urealnienia ceny, przy której można korzystać z programu MDM, zwiększyła się liczba kredytów z jego wykorzystaniem (przy jednoczesnym spadku łącznej liczby kredytów). Od początku funkcjonowania MdM udzielono 21 654 kredytów na mieszkania lub domy. Łączna wartość przyznanych dopłat sięgnęła 500 mln zł, dzięki czemu do gospodarki trafi ponad 5 mld zł – tyle wynosi łączna wartość nabywanych domów i lokali mieszkalnych.

W tym roku na kredyty przeznaczono już 271 mln zł Na województwo mazowieckie i miasto Warszawa przypada 31,48% wszystkich przyjętych wniosków o wsparcie kredytowe , co oznacza 6816 transakcji. Kwota dofinansowania wkładu własnego wyniosła średnio 188 310 tys zł. (źródło: dane prasowe BGK Warszawa, 5 czerwca 2015).

Tabela 1 - Limity 
 
 
Prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski podpisał 31.07. 2015 ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

W dniu 07.07.2015 miałem zaszczyt brać udział razem z Prezydentem PFRN Leszkiem Hardkiem w spotkaniu w Senatorami w sprawie zmian w programie MDM. Udało się nam zadać kilka pytań np. w sprawie współczynnika stosowanego do wyliczeń różnych dla rynku pierwotnego (1,1) i wtórnego (0,9). Podjecie decyzji o zmianach było już jednak formalnością. Dowiedzieliśmy się o proponowanych na ten moment i dziś już obowiązujących regulacjach.

Dane ( BGK) na temat wykorzystania środków w ramach programu MdM wskazują, że korzystały z nich w przeważającej liczbie osoby bezdzietne (single i małżeństwa bezdzietne). Rodziny wielodzietne stanowiły zdecydowaną mniejszość (np. małżeństwa z 3 dzieci - 0,26%). Z puli 570 mln zł do końca 2014 roku wykorzystano jedynie ok 35% zaoferowanej kwoty. Obecne zmiany poszły w kierunku zwiększenia puli mieszkań objętych dofinansowaniem, zwiększenia dostępności do tej formy pomocy państwa oraz pewną formę uprzywilejowania rodzin wielodzietnych. Autorzy zmian szacują, że spowodują one wzrost procentowy rodzin wielodzietnych korzystających z programu nawet do 50%. Najistotniejsze zmiany:

 1. Dopuszczenie mieszkań z rynku wtórnego, spółdzielni mieszkaniowych, lokali powstałych w wyniku przebudowy i adaptacji budynku (możliwość objęcie programem przebudowanych lub adaptowanych budynków niemieszkalnych, czyli loftów, strychów, starych kamienic, pod warunkiem, że w wyniku takiej czynności powstanie nowe mieszkanie).
 2. Rodziny wielodzietne będą mogły korzystać z programu nawet, jeżeli to będzie ich kolejne mieszkanie;
 3. Zwiększyła się powierzchnia mieszkania z dopłata z 50 do 65m2 (wielodzietne);
 4. Kupować mieszkanie będą mogły (teoretycznie) osoby nieposiadające zdolności kredytowej pod warunkiem, że do kredytu przystąpią inne osoby, które taka zdolność posiadają (nie koniecznie spokrewnione) 
 5. Zniesiono limit wiekowy (35 lat dla przynajmniej 1 z małżonków lub singla) dla rodzin z 3 dzieci (własnych lub przysposobionych)
  
 
Ile można zaoszczędzić dzięki MdM-owi?

W tabeli 2 porównanie wysokości rat kredytu bankowego z dopłatą z rządowego programu MDM "Mieszkanie dla młodych" w różnych polskich miastach. Przyjęto do wyliczeń zakup 55-metrowego lokalu mieszkalnego, którego cena jest równa założonemu maksymalnemu limitowi dla poszczególnych aglomeracji. Ze względu na najwyższy limit największe dofinansowanie jest w stolicy i wynosi 237 złotych miesięcznie. Stosunkowo najmniej na racie kredytu zaoszczędzą mieszkańcy Łodzi – 163 zł oraz Katowic – 172 zł, W Łodzi i Katowicach najłatwiej można było skorzystać z dopłaty MDM, ponieważ średnia cena mieszkania jest najbliższa przyjętym limitom. Do analizy zastosowano najniższy określony przez KNF na 2015 r. wkład własny kredytobiorcy, czyli 10%. Należy pamiętać, że limit ten będzie wyższy w 2016 r. – 15%. i w 2017r. – 20%.

Oto jak kształtują się raty kredytu i jego ogólna wysokość w siedmiu największych miastach.
 
Po zmianie rodzina z 3 dzieci, która kupi mieszkanie o metrażu 65m2 wykorzysta dopłatę w całości - rząd dopłaci do całej powierzchni lokalu. Rodzina taka będzie mogła kupić mieszkanie nawet 85m2 lub dom do 110m2, ale dopłata państwa będzie dotyczyło wyłącznie 65m2
 
Ograniczenia dla osób korzystających z MdM
 1. Kupionego na kredyt z dopłatą mieszkania nie będzie można wynajmować ani w całości, ani w części pod rygorem zwrotu dofinansowania.
 2. Jeśli kredytobiorca w okresie 5 lat od dnia ustanowienia lub przeniesienia własności mieszkania, nadpłaci całość lub część kredytu w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie – będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego. Obecnie program nie przewiduje żadnych sankcji z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.

Niewykorzystane środki

Zgodnie z „art. 154 ust. 7 ustawy o finansach publicznych rezerwy celowe mogą być przeznaczone, co do zasady wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie z klasyfikacją wydatków, ograniczając możliwość wykorzystania tych środków do roku budżetowego, w którym zostały zaplanowane”.

Mówiąc prościej niewykorzystane środki nie powiększą puli w kolejnym roku.
 
 
Jerzy Sobański
Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
współwłaściciel Akces Nieruchomości Polska


 

Notes

Akces nieruchomości
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Centralny Rejestr
 • realtor.com
 • ARCHETON - projekty domów
 • Facebook nieruchomości