Felietony

Najnowsze oferty
Ile kosztują absurdy Prawa Budowlanego ?

11/9/2015 | Danuta Talarczyk-Scheller
 
W dniu 28 czerwca 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo Budowlane, która m.innymi uprościła formalności przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego. W określonych przypadkach wystarczy zgłoszenie zamiaru bez obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Nie wiadomo jeszcze czy nowelizacja uprości drogę cierniową inwestora budowlanego. Praktyka postępowania dopiero się tworzy, a urzędnicy aktywnie działają, żeby procedurę skomplikować. W przeciwnym wypadku może się okazać, że są mniej potrzebni. Tymczasem uproszczenie procedury przed rozpoczęciem budowy domu jednorodzinnego to drobiazg w porównaniu z innymi paranoicznymi procedurami tworzonymi przez urzędników na podstawie Prawa Budowlanego. Spróbujcie np. wyodrębnić trzy lokale mieszkalne w domu jednorodzinnym. Oto pasjonująca historia z Poznania.

 
W latach 30-tych XX wieku pewien poznański przedsiębiorca pobudował dom jednorodzinny z widokiem na Wartę i zamieszkał w nim wraz z rodziną . Powojenna dziejowa sprawiedliwość społeczna upaństwowiła firmę przedsiębiorcy, a jego dom został objęty kwaterunkiem. Od lat 50-tych, były już przedsiębiorca dzielił swój dom z dwiema innymi rodzinami, które oględnie mówiąc prowadziły odmienny i uciążliwy styl życia. Czas płynął, pokolenia się zmieniały. W roku 2012 leciwa już wnuczka przedsiębiorcy odziedziczyła nieruchomość. Otoczenie również mocno się zmieniło. Willowa i dostojna dzielnica po roku 1990 zarosła sześciokondygnacyjnymi blokami z setkami mieszkań. W roku 2014 wyprowadził się ostatni lokator z trzyletnimi zaległościami w zapłacie czynszu. Dziedzictwo bez remontów i konserwacji znajdowało się w opłakanym stanie. W budynku były trzy zdewastowane mieszkania z koniecznością natychmiastowego remontu. Właścicielka spięła się w sobie, przystąpiła do remontu i postanowiła założyć księgi wieczyste dla każdego z trzech lokali. Chciała podarować po jednym mieszkaniu każdemu z trójki swoich dzieci. Udała się do renomowanej poznańskiej firmy nieruchomościowej i zleciła wykonanie tego dzieła. Tam dowiedziała się, że sprawa w zamyśle prosta i nieskomplikowana wcale nie jest ani prosta, ani nieskomplikowana, a koszty spore.
 
Przepisy ustawy Prawo Budowlane stanowią, że dom jednorodzinny zachowuje swój status jeśli składa się nie więcej niż z dwóch lokali mieszkalnych. Trzeci lokal powoduje już, że budynek staje się wielorodzinny i identyczny pod względem prawnym jak stumieszkaniowy apartamentowiec. Tak więc właścicielka ze zdumieniem się dowiedziała, że trzeba złożyć kolejno trzy wnioski do Prezydenta Poznania:
 • Wniosek o wydanie decyzji warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z załącznikami: mapą zasadniczą i projektem budynku wielorodzinnego z zapotrzebowaniem na media. liczbą osób, które będą zamieszkiwać w budynku i wiele innych informacji.
 • Wniosek o zmianę sposobu użytkowania domu na wielorodzinny z całym szeregiem załączników: dokumentacją inwentaryzacyjną stanu obecnego, projektem stanu przyszłego, ekspertyzą techniczną w sprawie przydatności istniejącego obiektu do przystosowania dla nowego sposobu użytkowania.
 • Wniosek o stwierdzenie samodzielności lokali i wydania zaświadczeń w tej sprawie z załączoną dokumentacją inwentaryzacyjną dla każdego lokalu
Wszystkie załączniki i muszą być wykonane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi. Nie muszę dodawać, że każda dokumentacja ma swoje osobne wymogi, reguły i zasady wykonania.

Prezydent wyda pierwszą decyzję po dokonaniu analizy czy podobne budynki są położone w sąsiedztwie a także po uzyskaniu opinii z Zarządu Dróg Miejskich czy wyjazd z posesji nie będzie kolidował z ruchem ulicznym. W treści decyzji będzie wpisany obowiązek ustanowienia conajmniej 5 miejsc garażowych. Czas oczekiwania ok. 3 miesiące. Przy wydaniu decyzji będzie zatrudnionych conajmniej trzech urzędników poświęcając na pracę łącznie ok. 100 godzin (przyjęcie wniosku, sprawdzenie kompletności dokumentacji, analiza wniosku, analiza załączników, ustalenie stron postępowania (sąsiedzi) wizja w terenie, pisma o uzupełnienie, przygotowanie i sporządzenie decyzji, kontrola prawidłowości, zawiadomienia wnioskodawcy i sąsiadów o wszczęciu postępowania, wydanie decyzji i wysłanie decyzji do wnioskodawcy i stron postępowania, oczekiwanie na kompletne "zwrotki" pocztowe i stwierdzenie prawomocności decyzji.
Drugą decyzję Prezydent wyda w identycznym trybie po kolejnych trzech miesiącach poświęcając tej sprawie nieco mniej urzędowego czasu, jednak conajmniej 60 godzin.
 
Po uzyskaniu drugiej decyzji właścicielka uzyska prawo do złożenia trzeciego wniosku o stwierdzenie samodzielności lokali w tym samym wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego.

Zaświadczenia o samodzielności trzech lokali w budynku, już teraz wielorodzinnym zostaną wydane po ok. 7 dniach i skończą sprawę w Urzędzie Miasta. Czas urzędniczy poświęcony tej sprawie to już tylko ok. 12 godzin.

Jednak to nie wszystko. Do wydzielenia lokali i utworzenia ksiąg wieczystych potrzebne będą jeszcze dokumenty z Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii (w Poznaniu jest to Geopoz). Te dokumenty to: odpis z kartoteki budynku i odpisy z kartoteki wyodrębnianych lokali. Dokumentację do utworzenia kartoteki budynku przygotowuje uprawniony geodeta na koszt właściciela budynku. Wniosek o utworzenie kartoteki lokali jest już prosty - wystarczy załączyć informację o utworzeniu kartoteki budynku oraz zaświadczenie o samodzielności każdego z lokali wraz z dokumentacją inwentaryzacyjną. W Geopozie przy sprawie będzie pracować conajmniej 3 urzędników poświęcając conajmniej 20 godzin.
Właścicielka nieruchomości będzie mogła więc złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Poznaniu o utworzenie ksiąg wieczystych załączając: odpis kartoteki budynku, odpisy z kartoteki lokali, zaświadczenia o samodzielności lokali i dokumentację inwentaryzacją każdego z lokali. Sąd zatrudni w tej sprawie referendarza i pracowników administracyjnych, którzy poświęcą sprawie conajmniej 15 godzin. Prawomocne księgi wieczyste dla lokali zostaną utworzone po 9 miesiącach.

Koszty ? Proszę bardzo. Są koszty, które musi ponieść właścicielka i koszty, które muszą ponieść urzędy czyli społeczeństwo.
Właścicielka zapłaci:
 • specjalistom, którzy będą tworzyć dokumentację - łącznie ok. 3 000 zł
 • opłaty skarbowe i sądowe - łącznie 210 zł
  Razem 3 210
Społeczeństwo zapłaci za 207 godzin pracy urzędników po lekko licząc 90 zł/godz. (pensje z kosztami pracy, koszty stanowisk pracy, koszty utrzymania i amortyzacja budynków oraz nieruchomości zajętych przez urzędy itp.) Razem 18 630 zł. Łączny koszt utworzenia trzech ksiąg wieczystych w budynku jednorodzinnym, w którym te lokale istniały przez ostatnich 70 lat, to bagatela 21 840 zł.
 
W Polsce jest już 445 tys. urzędników. W ostatnich 12 miesiącach przybyło blisko 6 tys. zatrudnionych w urzędach centralnych i samorządowych.
 
 


Danuta Talarczyk-Scheller
Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Współwłaściciel firmy Talarczyk i Scheller  

 

Notes

Talarczy&Scheller
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

 • Facebook nieruchomości
 • realtor.com
 • Centralny Rejestr
 • ARCHETON - projekty domów