Spis treści

Najnowsze oferty
Informacje prawne

Zmiany prawa - grudzień 2016

12/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-6
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
Czytaj

MIiB przygotowało nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów (…)

11/16/2016 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Leszek A. Hardek (3)
Wg. Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, celem nowelizacji przepisów jest "próba rozwiązania poważnego problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych"...
Czytaj

Zmiany prawa - listopad 2016

11/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-2
Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji, Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Czytaj

Zmiany prawa - październik 2016

10/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-1
USTAWA o efektywności energetycznej, USTAWA o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, USTAWA o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Czytaj

Zmiany prawa - wrzesień 2016

9/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-5
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego, Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Czytaj

Sprzedawca nieruchomości może odstąpić od umowy sprzedaży w sytuacji gdy nabywca uiścił jedynie część umówionej ceny, zaś z zapłatą pozostałej pozostaje w zwłoce.

8/16/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
W praktyce pośredników w obrocie nieruchomościami zdarza się, że strony spodziewanej umowy – sprzedający i kupujący, uzgadniając warunki transakcji, ustalają, że cenę nabywca uiści w ratach: część przy przeniesieniu własności, pozostałą kwotę w terminie późniejszym. Tego rodzaju sytuacja w najwyższym stopniu niepokoi zbywcę, obawiającego się, że w rzeczywistości poniesie dotkliwą stratę, gdyż straci nieruchomość i nie otrzyma całości zapłaty, bo zabezpieczenie płatności w akcie notarialnym (art. 777 kpc) będzie niewystarczające choćby z tego powodu, że egzekucja okaże się nieskuteczna lub niesatysfakcjonująca z powodu długotrwałości.
Czytaj

Zmiany prawa - sierpień 2016

8/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-6
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Czytaj

Zmiany prawa - lipiec 2016

7/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-7
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych, Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj

Najlepszy okres na wynajęcie mieszkania

6/20/2016 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Koniec roku akademickiego i wakacje, to najlepszy okres na znalezienie odpowiedniego mieszkania. W tym czasie wiele mieszkań się zwalnia (rośnie podaż, a popyt maleje). Taką sytuację będziemy obserwować do początków lub nawet połowy sierpnia. Przed rozpoczęciem roku akademickiego „gorączka” wynajmu mieszkań osiągnie swoje apogeum. Chcąc znaleźć odpowiednie mieszkanie najlepiej rozpocząć poszukiwania właśnie teraz.
Czytaj

I jeszcze słowo o lasach...

6/13/2016 | Sobolewski Dariusz
W środowisku mówiło się dużo o ustawie, która wstrzyma i sparaliżuje obrót gruntami rolnymi. W całej dyskusji i ferworze, prawie zupełnie po cichu, 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach. Przepisy w niej zawarte do tej pory mniej lub bardziej interesowały rynek obrotu nieruchomościami. Obecnie bez znajomości tej ustawy ani rusz.
Czytaj

Notes

centralny rejestr pośredników i zarządców
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • Facebook nieruchomości
  • realtor.com
  • Centralny Rejestr
  • ARCHETON - projekty domów