Spis treści

Najnowsze oferty
Informacje prawne

Sprzedawca nieruchomości może odstąpić od umowy sprzedaży w sytuacji gdy nabywca uiścił jedynie część umówionej ceny, zaś z zapłatą pozostałej pozostaje w zwłoce.

8/16/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
W praktyce pośredników w obrocie nieruchomościami zdarza się, że strony spodziewanej umowy – sprzedający i kupujący, uzgadniając warunki transakcji, ustalają, że cenę nabywca uiści w ratach: część przy przeniesieniu własności, pozostałą kwotę w terminie późniejszym. Tego rodzaju sytuacja w najwyższym stopniu niepokoi zbywcę, obawiającego się, że w rzeczywistości poniesie dotkliwą stratę, gdyż straci nieruchomość i nie otrzyma całości zapłaty, bo zabezpieczenie płatności w akcie notarialnym (art. 777 kpc) będzie niewystarczające choćby z tego powodu, że egzekucja okaże się nieskuteczna lub niesatysfakcjonująca z powodu długotrwałości.
Czytaj

Zmiany prawa - sierpień 2016

8/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-6
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Czytaj

Zmiany prawa - lipiec 2016

7/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-7
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych, Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj

Najlepszy okres na wynajęcie mieszkania

6/20/2016 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Koniec roku akademickiego i wakacje, to najlepszy okres na znalezienie odpowiedniego mieszkania. W tym czasie wiele mieszkań się zwalnia (rośnie podaż, a popyt maleje). Taką sytuację będziemy obserwować do początków lub nawet połowy sierpnia. Przed rozpoczęciem roku akademickiego „gorączka” wynajmu mieszkań osiągnie swoje apogeum. Chcąc znaleźć odpowiednie mieszkanie najlepiej rozpocząć poszukiwania właśnie teraz.
Czytaj

I jeszcze słowo o lasach...

6/13/2016 | Sobolewski Dariusz
W środowisku mówiło się dużo o ustawie, która wstrzyma i sparaliżuje obrót gruntami rolnymi. W całej dyskusji i ferworze, prawie zupełnie po cichu, 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach. Przepisy w niej zawarte do tej pory mniej lub bardziej interesowały rynek obrotu nieruchomościami. Obecnie bez znajomości tej ustawy ani rusz.
Czytaj

Zmiany prawa - czerwiec 2016

6/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-6
Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Czytaj

Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w następstwie wiadomości powziętych przez niego z urzędu?

5/9/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
Księgi wieczyste nie są tylko publicznym rejestrem praw odnoszących się do nieruchomości. Ich funkcja nie ogranicza się do rejestracji i ewidencji określonych czynności prawnych, lecz jest szersza i musi być rozpatrywana z punktu widzenia interesu publicznego, czyli bezpieczeństwa obrotu prawnego i zapewnienia bezpieczeństwa kredytu hipotecznego. Z założenia sąd wieczystoksięgowy zobowiązany jest do dbania o prawidłowość i rzetelność dokonywanych wpisów.
Czytaj

Czy chronimy polską ziemię kosztem ograniczenia prawa własności?

4/18/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
W dniu 14 kwietnia 2016 r. Sejm uchwalił (wzbudzającą od tygodni szeroką dyskusję, także w Senacie) ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Obecnie ten akt prawny czeka na podpis Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 30 kwietnia 2016 r., bowiem z dniem 1 maja br. kończy się długi, dwunastoletni okres moratorium na kupno przez cudzoziemców ziemi w Polsce. 
Czytaj

Zmiany prawa - kwiecień 2016

4/2/2016 | PFRN
zmiany-prawa-3
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych, Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu, Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa, Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy, Ustawa o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Czytaj

Zmiany prawa - marzec 2015

3/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-2
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, Ustawa Prawo o prokuraturze, Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
Czytaj

Notes

centralny rejestr pośredników i zarządców
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • Centralny Rejestr
  • realtor.com
  • Facebook nieruchomości
  • ARCHETON - projekty domów