Spis treści

Najnowsze oferty
Informacje prawne

Od jakiej daty liczyć 5-letni okres – ważna uchwała NSA

6/20/2017 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
Do powrotu do tematu zmusza treść uchwały podjętej przez NSA w dniu 15 maja br. Odnosi się ona do zagadnienia, które do tej pory doczekało się w orzecznictwie, także NSA, sprzecznych rozwiązań. Niejednolitość linii orzecznictwa, wręcz niekiedy sprzeczność, nie była problemem akademickim, skutki odczuwali sprzedający, gdyż jedni zmuszeni były do zapłaty podatku dochodowego, od innych tego nie wymagano. 
Czytaj

Zmiany prawa - czerwiec 2017

6/1/2017 | Fagora.pl - (PFRN)
zmiany-prawa-5
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo pocztowe. Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.
Czytaj

Wdowiec może odetchnąć...

5/30/2017 | Fagora.pl - (PFRN)
Pstrak Cezary
Przez ostatnie lata zarówno Notariuszom jak i Pośrednikom w obrocie nieruchomościami niczym zmora towarzyszyła niewiadoma jak doradzić klientowi w sytuacji gdy zmarł mu współmałżonek. Oczywiście dotyczy to sytuacji gdy współmałżonek zmarł i od tego czasu nie minęło jeszcze 5 lat, a wdowa lub wdowiec musieli bądź chcieli zbyć nieruchomość którą odziedziczyli. 
Czytaj

Zmiany prawa - maj 2017

5/1/2017 | PFRN - Fagora.pl
zmiany-prawa-4
Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, Ustawa o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych, Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, Ustawa o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj

Bo cóż bardziej pewnego, niż podatki...?

4/11/2017 | Połosa Dorota
Połosa Dorota
Jeśli przekornie sparafrazować znane wszystkim powiedzenie B. Franklina, że w życiu naprawdę pewne są tylko dwie rzeczy, to stwierdzić można, że podatki są gorsze nawet od tego co ostateczne. Gorsze, bo zdarzają się co roku, a myśl o nich dopada nas zwykle w okolicach połowy kwietnia, wraz z nieuchronnie zbliżającym się ostatecznym terminem rozliczenia z fiskusem.
Czytaj

Zmiany prawa - kwiecień 2017

4/1/2017 | PFRN - Fagora.pl
zmiany-prawa-3
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.
Czytaj

Jak współpracować po 1 stycznia 2017 r.

3/28/2017 | Karolina Kisiel
Kisiel Karolina 2
Zmiany i nowelizacje przepisów z zakresu prawa pracy nie miały nigdy szczególnego wpływu na działalność biur pośredników obrotu nieruchomościami oraz zarządców. Osoby, które zatrudniają pracowników na umowy o pracę są przyzwyczajone do specyficznej biurokracji, jaką muszą przejść, by ewentualna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie zakończyła się mandatem karnym. Większość jednak przedsiębiorców, ze względu na specyfikę pracy zwykle współpracuje w oparciu o umowy zlecenia lub inne, podobne.
Czytaj

Zmiany prawa - marzec 2017

3/1/2017 | PFRN - Fagora.pl
zmiany-prawa-2
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego, Rozporządzenie rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek, Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
Czytaj

Zmiany prawa - luty 2017

2/2/2017 | PFRN
zmiany-prawa-1
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
Czytaj

20 stycznia - ważny termin dla wynajmujących

1/18/2017 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Leszek A. Hardek (4)
20 stycznia 2017 roku mija nieprzekraczalny termin ewentualnego złożenia do urzędu skarbowego kilku oświadczeń, bardzo istotnych dla osób wynajmujących mieszkanie(a). Termin ten dotyczy: oświadczenia dotyczącego wyboru formy opodatkowania, oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów (dochodów) z najmu współwłasności małżeńskiej przez jednego ze współmałżonków oraz oświadczenia dotyczącego kwartalnego rozliczania ryczałtu.
Czytaj

Notes

centralny rejestr pośredników i zarządców
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • Centralny Rejestr
  • ARCHETON - projekty domów
  • Facebook nieruchomości
  • realtor.com