Spis treści

Najnowsze oferty
Informacje prawne

Bo cóż bardziej pewnego, niż podatki...?

4/11/2017 | Połosa Dorota
Połosa Dorota
Jeśli przekornie sparafrazować znane wszystkim powiedzenie B. Franklina, że w życiu naprawdę pewne są tylko dwie rzeczy, to stwierdzić można, że podatki są gorsze nawet od tego co ostateczne. Gorsze, bo zdarzają się co roku, a myśl o nich dopada nas zwykle w okolicach połowy kwietnia, wraz z nieuchronnie zbliżającym się ostatecznym terminem rozliczenia z fiskusem.
Czytaj

Zmiany prawa - kwiecień 2017

4/1/2017 | PFRN - Fagora.pl
zmiany-prawa-3
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.
Czytaj

Jak współpracować po 1 stycznia 2017 r.

3/28/2017 | Karolina Kisiel
Kisiel Karolina 2
Zmiany i nowelizacje przepisów z zakresu prawa pracy nie miały nigdy szczególnego wpływu na działalność biur pośredników obrotu nieruchomościami oraz zarządców. Osoby, które zatrudniają pracowników na umowy o pracę są przyzwyczajone do specyficznej biurokracji, jaką muszą przejść, by ewentualna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie zakończyła się mandatem karnym. Większość jednak przedsiębiorców, ze względu na specyfikę pracy zwykle współpracuje w oparciu o umowy zlecenia lub inne, podobne.
Czytaj

Zmiany prawa - marzec 2017

3/1/2017 | PFRN - Fagora.pl
zmiany-prawa-2
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego, Rozporządzenie rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek, Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
Czytaj

Zmiany prawa - luty 2017

2/2/2017 | PFRN
zmiany-prawa-1
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
Czytaj

20 stycznia - ważny termin dla wynajmujących

1/18/2017 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Leszek A. Hardek (4)
20 stycznia 2017 roku mija nieprzekraczalny termin ewentualnego złożenia do urzędu skarbowego kilku oświadczeń, bardzo istotnych dla osób wynajmujących mieszkanie(a). Termin ten dotyczy: oświadczenia dotyczącego wyboru formy opodatkowania, oświadczenia o opodatkowaniu całości przychodów (dochodów) z najmu współwłasności małżeńskiej przez jednego ze współmałżonków oraz oświadczenia dotyczącego kwartalnego rozliczania ryczałtu.
Czytaj

Jakie zmiany od 2017...?

1/17/2017 | Anna Kraszkiewicz - Prezes Limes sp. z o.o.
Jakie czekają nas zmiany od 2017 roku? Nowy Rok przyniósł istotne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców. Zmiany m.in. objęły umowy zlecenia, minimalne wynagrodzenie, przepisy dotyczące podatku VAT oraz istotne zmiany na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych... Czytaj

Zbycie nieruchomości - od jakiej daty liczyć okres 5-letni dla celów podatkowych…

1/3/2017 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie są doradcami podatkowymi. Wskazane jest jednak by posiadali podstawową wiedzę w zakresie obowiązujących przepisów odnośnie podatku dochodowego i aktualnie zarysowującej się w tym względzie linii orzecznictwa sądownictwa administracyjnego, zwłaszcza co do konieczności uiszczenia tego podatku w przypadku zbycia nieruchomości. 
Czytaj

Zmiany prawa - styczeń 2017

1/1/2017 | PFRN
zmiany-prawa-7
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Czytaj

Zmiany prawa - grudzień 2016

12/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-6
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
Czytaj

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • ARCHETON - projekty domów
  • Centralny Rejestr
  • realtor.com
  • Facebook nieruchomości