Spis treści

Najnowsze oferty
Informacje prawne

Zmiany prawa - lipiec 2016

7/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-7 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych, Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw Czytaj

Najlepszy okres na wynajęcie mieszkania

6/20/2016 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Koniec roku akademickiego i wakacje, to najlepszy okres na znalezienie odpowiedniego mieszkania. W tym czasie wiele mieszkań się zwalnia (rośnie podaż, a popyt maleje). Taką sytuację będziemy obserwować do początków lub nawet połowy sierpnia. Przed rozpoczęciem roku akademickiego „gorączka” wynajmu mieszkań osiągnie swoje apogeum. Chcąc znaleźć odpowiednie mieszkanie najlepiej rozpocząć poszukiwania właśnie teraz.
Czytaj

I jeszcze słowo o lasach...

6/13/2016 | Sobolewski Dariusz
W środowisku mówiło się dużo o ustawie, która wstrzyma i sparaliżuje obrót gruntami rolnymi. W całej dyskusji i ferworze, prawie zupełnie po cichu, 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach. Przepisy w niej zawarte do tej pory mniej lub bardziej interesowały rynek obrotu nieruchomościami. Obecnie bez znajomości tej ustawy ani rusz.
Czytaj

Zmiany prawa - czerwiec 2016

6/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-6
Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Czytaj

Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w następstwie wiadomości powziętych przez niego z urzędu?

5/9/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
Księgi wieczyste nie są tylko publicznym rejestrem praw odnoszących się do nieruchomości. Ich funkcja nie ogranicza się do rejestracji i ewidencji określonych czynności prawnych, lecz jest szersza i musi być rozpatrywana z punktu widzenia interesu publicznego, czyli bezpieczeństwa obrotu prawnego i zapewnienia bezpieczeństwa kredytu hipotecznego. Z założenia sąd wieczystoksięgowy zobowiązany jest do dbania o prawidłowość i rzetelność dokonywanych wpisów.
Czytaj

Czy chronimy polską ziemię kosztem ograniczenia prawa własności?

4/18/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
W dniu 14 kwietnia 2016 r. Sejm uchwalił (wzbudzającą od tygodni szeroką dyskusję, także w Senacie) ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Obecnie ten akt prawny czeka na podpis Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 30 kwietnia 2016 r., bowiem z dniem 1 maja br. kończy się długi, dwunastoletni okres moratorium na kupno przez cudzoziemców ziemi w Polsce. 
Czytaj

Zmiany prawa - kwiecień 2016

4/2/2016 | PFRN
zmiany-prawa-3
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych, Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu, Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa, Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy, Ustawa o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Czytaj

Zmiany prawa - marzec 2015

3/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-2
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, Ustawa Prawo o prokuraturze, Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
Czytaj

Zmiany prawa - luty 2016

2/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-5
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia, USTAWA o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, USTAWA o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, USTAWA o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Czytaj

20 stycznia upływa termin na zmianę formy rozliczenia najmu (wybór formy opodatkowania)

1/14/2016 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Formy opodatkowania nie można sobie dowolnie zmieniać. Jej zmiana jest możliwa tylko na początku roku - do dnia 20 stycznia. Zanim jednak wybierzemy właściwe rozwiązanie w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie, to czy jest to najem prywatny czy działalność gospodarcza polegająca na wynajmie mieszkań? 
Czytaj

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • ARCHETON - projekty domów
  • realtor.com
  • Facebook nieruchomości
  • Centralny Rejestr