Spis treści

Najnowsze oferty
Informacje prawne

Zmiany prawa - październik 2016

10/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-1
USTAWA o efektywności energetycznej, USTAWA o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, USTAWA o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Czytaj

Zmiany prawa - wrzesień 2016

9/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-5
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy, Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej, Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego, Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Czytaj

Sprzedawca nieruchomości może odstąpić od umowy sprzedaży w sytuacji gdy nabywca uiścił jedynie część umówionej ceny, zaś z zapłatą pozostałej pozostaje w zwłoce.

8/16/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
W praktyce pośredników w obrocie nieruchomościami zdarza się, że strony spodziewanej umowy – sprzedający i kupujący, uzgadniając warunki transakcji, ustalają, że cenę nabywca uiści w ratach: część przy przeniesieniu własności, pozostałą kwotę w terminie późniejszym. Tego rodzaju sytuacja w najwyższym stopniu niepokoi zbywcę, obawiającego się, że w rzeczywistości poniesie dotkliwą stratę, gdyż straci nieruchomość i nie otrzyma całości zapłaty, bo zabezpieczenie płatności w akcie notarialnym (art. 777 kpc) będzie niewystarczające choćby z tego powodu, że egzekucja okaże się nieskuteczna lub niesatysfakcjonująca z powodu długotrwałości.
Czytaj

Zmiany prawa - sierpień 2016

8/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-6
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Czytaj

Zmiany prawa - lipiec 2016

7/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-7
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych, Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
Czytaj

Najlepszy okres na wynajęcie mieszkania

6/20/2016 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Koniec roku akademickiego i wakacje, to najlepszy okres na znalezienie odpowiedniego mieszkania. W tym czasie wiele mieszkań się zwalnia (rośnie podaż, a popyt maleje). Taką sytuację będziemy obserwować do początków lub nawet połowy sierpnia. Przed rozpoczęciem roku akademickiego „gorączka” wynajmu mieszkań osiągnie swoje apogeum. Chcąc znaleźć odpowiednie mieszkanie najlepiej rozpocząć poszukiwania właśnie teraz.
Czytaj

I jeszcze słowo o lasach...

6/13/2016 | Sobolewski Dariusz
W środowisku mówiło się dużo o ustawie, która wstrzyma i sparaliżuje obrót gruntami rolnymi. W całej dyskusji i ferworze, prawie zupełnie po cichu, 30 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o lasach. Przepisy w niej zawarte do tej pory mniej lub bardziej interesowały rynek obrotu nieruchomościami. Obecnie bez znajomości tej ustawy ani rusz.
Czytaj

Zmiany prawa - czerwiec 2016

6/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-6
Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Czytaj

Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w następstwie wiadomości powziętych przez niego z urzędu?

5/9/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
Księgi wieczyste nie są tylko publicznym rejestrem praw odnoszących się do nieruchomości. Ich funkcja nie ogranicza się do rejestracji i ewidencji określonych czynności prawnych, lecz jest szersza i musi być rozpatrywana z punktu widzenia interesu publicznego, czyli bezpieczeństwa obrotu prawnego i zapewnienia bezpieczeństwa kredytu hipotecznego. Z założenia sąd wieczystoksięgowy zobowiązany jest do dbania o prawidłowość i rzetelność dokonywanych wpisów.
Czytaj

Czy chronimy polską ziemię kosztem ograniczenia prawa własności?

4/18/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
W dniu 14 kwietnia 2016 r. Sejm uchwalił (wzbudzającą od tygodni szeroką dyskusję, także w Senacie) ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Obecnie ten akt prawny czeka na podpis Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 30 kwietnia 2016 r., bowiem z dniem 1 maja br. kończy się długi, dwunastoletni okres moratorium na kupno przez cudzoziemców ziemi w Polsce. 
Czytaj

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • Facebook nieruchomości
  • ARCHETON - projekty domów
  • Centralny Rejestr
  • realtor.com