Spis treści

Najnowsze oferty
Informacje prawne

Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w następstwie wiadomości powziętych przez niego z urzędu?

5/9/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
Księgi wieczyste nie są tylko publicznym rejestrem praw odnoszących się do nieruchomości. Ich funkcja nie ogranicza się do rejestracji i ewidencji określonych czynności prawnych, lecz jest szersza i musi być rozpatrywana z punktu widzenia interesu publicznego, czyli bezpieczeństwa obrotu prawnego i zapewnienia bezpieczeństwa kredytu hipotecznego. Z założenia sąd wieczystoksięgowy zobowiązany jest do dbania o prawidłowość i rzetelność dokonywanych wpisów.
Czytaj

Czy chronimy polską ziemię kosztem ograniczenia prawa własności?

4/18/2016 | Anna Jackowska
Anna Jackowska
W dniu 14 kwietnia 2016 r. Sejm uchwalił (wzbudzającą od tygodni szeroką dyskusję, także w Senacie) ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Obecnie ten akt prawny czeka na podpis Prezydenta. Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 30 kwietnia 2016 r., bowiem z dniem 1 maja br. kończy się długi, dwunastoletni okres moratorium na kupno przez cudzoziemców ziemi w Polsce. 
Czytaj

Zmiany prawa - kwiecień 2016

4/2/2016 | PFRN
zmiany-prawa-3
Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym, sposobu korzystania z systemu teleinformatycznego i podejmowania w nim czynności związanych z zawiązaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz wymagań dotyczących podpisu elektronicznego, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych, Rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez notariuszy opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych, Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym, Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu, Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni oraz archeologa, Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody, Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy, Ustawa o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej, Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
Czytaj

Zmiany prawa - marzec 2015

3/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-2
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, Ustawa o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, Ustawa Prawo o prokuraturze, Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.
Czytaj

Zmiany prawa - luty 2016

2/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-5
Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia, USTAWA o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, USTAWA o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych, USTAWA o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Czytaj

20 stycznia upływa termin na zmianę formy rozliczenia najmu (wybór formy opodatkowania)

1/14/2016 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Formy opodatkowania nie można sobie dowolnie zmieniać. Jej zmiana jest możliwa tylko na początku roku - do dnia 20 stycznia. Zanim jednak wybierzemy właściwe rozwiązanie w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć sobie na pytanie, to czy jest to najem prywatny czy działalność gospodarcza polegająca na wynajmie mieszkań? 
Czytaj

Czy rzeczywiście wystarczy skojarzyć...

1/11/2016 | Karolina Kisiel
Karolina Kisiel
Środowisko pośredników w obrocie nieruchomościami poruszył niedawny wyrok Sądu Najwyższego (Wyrok SN z dnia 08 czerwca 2015r., III CSK 346/14), którego teza stanowi, że do umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami będą miały odpowiednie zastosowanie przepisy dotyczące umów podobnych, zawarte w Kodeksie cywilnym, a unormowanie umowy pośrednictwa zbliża ją najbardziej do umowy agencyjnej, nie zaś do umowy zlecenia. Orzeczenie Sądu Najwyższego wywołało dość nieoczekiwane zaskoczenie oraz sprowokowało dyskusję na temat wyższości umowy zlecenia nad umową agencyjną i na odwrót. 
Czytaj

Odcięcie mediów najemcy przestępstwem - nowelizacja Kodeksu karnego...

1/7/2016 | Leszek A. Hardek (ENF)
Leszek A. Hardek (3)
W ostatnich latach głośno było o zdarzeniach z udziałem tzw. czyścicieli kamienic. Efektem tych wydarzeń jest nowelizacja kodeksu karnego, która wchodzi w życie w dniu 7 stycznia 2016 roku. Do art. 191 Kodeksu karnego został dodany § 1a, który aktualnie brzmi następująco:...
Czytaj

Zmiany prawa - styczeń 2016

1/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-1
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego, USTAWA o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników, USTAWA o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, USTAWA o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, USTAWA o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, USTAWA o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Czytaj

Podwyżki opłat przy obrocie nieruchomościami które wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku

12/31/2015 | Cezart Pstrak
Pstrak Cezary Jak to często bywa od nowego roku czekają nas podwyżki… Między innymi od 1 stycznia 2016 roku pojawi się podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy obrocie gruntami rolnymi. Będzie wynosił on 2% wartości przedmiotu transakcji. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie wybiórcze potraktowanie tego zagadnienia...  Czytaj

Notes

zapytaj eksperta
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • Facebook nieruchomości
  • realtor.com
  • Centralny Rejestr
  • ARCHETON - projekty domów