Felietony

Najnowsze oferty
Jak współpracować po 1 stycznia 2017 r.

3/28/2017 | Karolina Kisiel
Zmiany i nowelizacje przepisów z zakresu prawa pracy nie miały nigdy szczególnego wpływu na działalność biur pośredników obrotu nieruchomościami oraz zarządców. Osoby, które zatrudniają pracowników na umowy o pracę są przyzwyczajone do specyficznej biurokracji, jaką muszą przejść, by ewentualna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie zakończyła się mandatem karnym. Większość jednak przedsiębiorców, ze względu na specyfikę pracy zwykle współpracuje w oparciu o umowy zlecenia lub inne, podobne.

 
Co zmienia nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?

Krótko mówiąc - dużo. Nowelizacja bowiem rozszerza zakres swojego stosowania również na osoby wykonujące czynności w oparciu o umowy zlecenia i im podobne.

W pierwszej kolejności nowelizacja wprowadziła definicję przyjmującego zlecenie (lub osoby świadczącej usługę). Zwykłe, proste odwołanie się do przepisów Kodeksu cywilnego w tym względzie okazuje się także niewystarczające.

Zgodnie z w ustawą o minimalnym wynagrodzeniu przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi jest:
  • osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami
    albo
  • osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej,
    - która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy prowadzący biuro nieruchomości mają obowiązek stosować nowe przepisy zarówno, gdy zlecają czynności osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcom jednoosobowym.

Nie dotyczy to oczywiście osób prawnych, np. spółek, a także przedsiębiorców jednoosobowych, jeżeli zatrudniają pracowników lub zawierają umowy ze zleceniobiorcami. W tym przypadku zleceniobiorcą może być chociażby biuro księgowe lub firma sprzątająca. Najprościej zatem rzecz ujmując, przy zawieraniu umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług lub zlecenia z agentem, asystentem lub inną osobą, należy spytać czy przyjmujący zlecenie ma zawarte jakiekolwiek stałe umowy z osobami, które na jego rzecz świadczą jakiekolwiek usługi. Od odpowiedzi na to pytanie zależy bowiem to czy biuro będzie miało obowiązek stosowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu czy też nie.

Co składa się na obowiązki prowadzącego biuro w przypadku, gdy zawiera umowy zlecenia lub inne podobne?

Przede wszystkim musi wypłacać wynagrodzenie przyjmującemu zlecenie w sposób regularny, tj. co najmniej raz w miesiącu oraz w wysokości nie niższej niż 13,00 zł brutto za godzinę (w 2017 r.). Dodatkowo jest zobowiązany ewidencjonować godziny przyjmującego zlecenie w każdym miesiącu. Wraz z nastaniem Nowego Roku zakończono także możliwość wykonywania zleceń nieodpłatnie w stosunku do kręgu osób wymienionych w ustawie. Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może bowiem zrzec się wynagrodzenia.

Jakich przypadków nie obejmują nowe przepisy?

Jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Z tym, że obydwie te przesłanki muszą być spełnione łącznie.

Przepisy, o których mowa powyżej są o tyle ważne, że ich wprowadzenie łączy się z rozszerzeniem uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy, która może u każdego przedsiębiorcy sprawdzić czy prowadzona jest ewidencja godzin zleceniobiorców oraz czy otrzymują oni wynagrodzenie nie niższe niż minimalne.

Stąd, rekomenduje się, by wszyscy przedsiębiorcy z dużą uwagą prześledzili wszystkie umowy cywilnoprawne, na których pracują w ramach swojego biura i skorygowali te działania, które pozostają od 01 stycznia w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
 

Karolina Kisiel
Radca prawny
Ekspert Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości 

 

Notes

Sygna Konsorcjum Kancelarii Prawnych
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • realtor.com
  • ARCHETON - projekty domów
  • Facebook nieruchomości
  • Centralny Rejestr