Felietony

Najnowsze oferty
Klienci pozbawieni ochrony na rynku nieruchomości!

10/11/2016 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Wejście w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów spowodowało, że klienci dokonujący transakcji na rynku nieruchomości zostali pozbawieni ochrony swoich interesów. Prawie wszystkie uprawnienia gwarantujące klientowi bezpieczeństwo w obrocie nieruchomościami zostały zlikwidowane.
 
 
Z obrotu prawnego zniknęły standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami. A więc norma określająca m.in. zasady współpracy z klientem, zakres czynności, rolę pośrednika oraz reguły wykonywania zawodu przede wszystkim uwzględniające interes klienta. 

Zlikwidowano również definicję umowy pośrednictwa (została jedynie forma pisemna pod rygorem nieważności). Umowa pośrednictwa w „starym” stanie prawnym określała przede wszystkim zakres czynności zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. W aktualnej rzeczywistości nie ma definicji "czynności pośrednictwa". Pozostał jedynie obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zatem w przypadku chęci skorzystania z usługi pośrednictwa klienci muszą zwracać szczególną uwagą na zakres czynności określony w umowie i sprawdzać posiadane OC. Dlatego też dzisiaj jeszcze większego znaczenia nabrało posiadanie licencji branżowej (można znaleźć tutaj) czy przynależność do regionalnego stowarzyszenia zawodowego, ponieważ daje to możliwość w razie problemów dodatkowej drogi na wniesienie skargi.

Do 31 grudnia 2013 roku każdy konsument korzystający z usług pośrednika mógł zwrócić się do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej działającej przy ministrze właściwym ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej. KOZ orzekała w sprawach odpowiedzialności zawodowej przy wykonywaniu czynności pośrednictwa. Pośrednik w obrocie nieruchomościami ponosił odpowiedzialność zawodową, gdy wykonywał czynności w sposób niezgodny: z zasadami wynikającym z przepisów prawa, ze standardami zawodowymi oraz zasadami etyki, a także gdy nie zachowywał staranności właściwej dla zawodowego charakteru tych czynności, wbrew obowiązkowi nie kierował się zasadą ochrony interesu osób, na rzecz których działał. W wyniku zmian w UOGN likwidacji uległ również powyższy organ a tym samy „odpowiedzialność zawodowa”. Tak więc, skasowana została możliwość dochodzenia przez konsumenta swoich praw drogą prostego i taniego postępowania administracyjnego. Pokrzywdzonemu obywatelowi pozostała tylko droga kosztownego postępowania sądowego z równie kosztownym radcowskim lub adwokackim zastępstwem procesowym.

Przedmiotowa ustawa zniosła wszelkie wymogli kwalifikacyjne dla osób wykonujących zawód pośrednika nie tylko odpowiednią wiedzę, ale również wymóg niekaralności!

Należy przypomnieć, że ten sam rząd który zderegulował funkcjonowanie rynku nieruchomości wtórnego, w roku 2012 na rynek pierwotny nałożył regulacje. Do dnia 29 kwietnia 2012 roku sytuacja przeważającej ilości osób związanych umową z deweloperem była trudna, ponieważ Polska była krajem, w którym ryzyko inwestycji deweloperskiej ponosił nabywca. W przypadku nierzetelności dewelopera nie mógł on skutecznie dochodzić przeniesienia własności nieruchomości, nierzadko tracił oszczędności całego życia, a dodatkowo musiał jeszcze spłacać raty zaciągniętego kredytu. Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stawia deweloperom wiele wymogów, których niedotrzymanie może skutkować nawet prawem nabywcy do odstąpienia od umowy. Tym bardziej nie zrozumiałym było działanie rządu, który objął ochroną tylko klientów rynku pierwotnego, pozostawiając rynek wtórny bez szczegółowych regulacji.

 

Leszek A. Hardek
Ekspert Nieruchomości PFRN (ENF)
Doradca, pośrednik i zarządca
właściciel Biura doradztwa i obsługi rynku nieruchomości INTERCENTRUM

Notes

INTERCENTRUM nieruchomości mieszkania domy Toruń
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • realtor.com
  • Facebook nieruchomości
  • Centralny Rejestr
  • ARCHETON - projekty domów