Spis treści

Najnowsze oferty
Zmiany w prawie

Zmiany prawa - kwiecień 2017

4/1/2017 | PFRN - Fagora.pl
zmiany-prawa-3
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach, Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.
Czytaj

Jak współpracować po 1 stycznia 2017 r.

3/28/2017 | Karolina Kisiel
Kisiel Karolina 2
Zmiany i nowelizacje przepisów z zakresu prawa pracy nie miały nigdy szczególnego wpływu na działalność biur pośredników obrotu nieruchomościami oraz zarządców. Osoby, które zatrudniają pracowników na umowy o pracę są przyzwyczajone do specyficznej biurokracji, jaką muszą przejść, by ewentualna kontrola Państwowej Inspekcji Pracy nie zakończyła się mandatem karnym. Większość jednak przedsiębiorców, ze względu na specyfikę pracy zwykle współpracuje w oparciu o umowy zlecenia lub inne, podobne.
Czytaj

Zmiany prawa - marzec 2017

3/1/2017 | PFRN - Fagora.pl
zmiany-prawa-2
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego, Rozporządzenie rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania uprawnień organów podatkowych, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek, Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.
Czytaj

Zmiany prawa - luty 2017

2/2/2017 | PFRN
zmiany-prawa-1
Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Energii zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o zmianie ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy – Prawo geologiczne i górnicze
Czytaj

Jakie zmiany od 2017...?

1/17/2017 | Anna Kraszkiewicz - Prezes Limes sp. z o.o.
Jakie czekają nas zmiany od 2017 roku? Nowy Rok przyniósł istotne zmiany podatkowe dla przedsiębiorców. Zmiany m.in. objęły umowy zlecenia, minimalne wynagrodzenie, przepisy dotyczące podatku VAT oraz istotne zmiany na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych... Czytaj

Zmiany prawa - styczeń 2017

1/1/2017 | PFRN
zmiany-prawa-7
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw
Czytaj

Zmiany prawa - grudzień 2016

12/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-6
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Ochrony Środowiska uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, Ustawa o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej
Czytaj

MIiB przygotowało nowelizację ustawy o ochronie praw lokatorów (…)

11/16/2016 | Leszek A. Hardek (ENF, DRN)
Leszek A. Hardek (3)
Wg. Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, celem nowelizacji przepisów jest "próba rozwiązania poważnego problemu społecznego, jakim jest niski stopień zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób realnie najuboższych"...
Czytaj

Zmiany prawa - listopad 2016

11/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-2
Ustawa o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji, Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach, Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Czytaj

Zmiany prawa - październik 2016

10/1/2016 | PFRN
zmiany-prawa-1
USTAWA o efektywności energetycznej, USTAWA o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, USTAWA o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Czytaj

Notes

centralny rejestr pośredników i zarządców
CCIM najlepszy program edukacyjny

Partnerzy

  • realtor.com
  • ARCHETON - projekty domów
  • Centralny Rejestr
  • Facebook nieruchomości